The Foundation Document: Transcription
… jaerlicx eeuwelike gheduerende snavents up Sinte Donaes avent ende in sghelycx up den dach van Sinte Donaes ten zeven hueren beghinnende te doen luden de meeste clocke gheheeten Jacop … ende die alleene eene halve huere lanc gheduerende ende daer naer up de zelve clocke beyaerden zonder verlaten oec een halve he [sic] huere gheduerende tot dat de clocke achte ghesleghen zyn zal … Item altoos jaerlicx upten vornoemden dach van Sinte Donaes zo zullen wy ende alle onse vornoemde naercommers ghehouden zyn te zoen zynghen eene solempnele messe van Sinte Donaes in discante inde vornoemde cappelle met eenen priestre dyakene ende subdyakene altoos snuchtens ten zeven hueren ofte daer omtrent metter meester orghele ende metten ghesellen vander musike vander zelver kerke Ende zullen doen beyaerden de messe lanc gheduerende … ende zullen als dan de priestre metten dyaken ende subdyaken ghegheerent ende de priester metter cappe gaen naer de messe ten grave voors.[vorscreven] ende aldaer lesen den psallem de profundis metten collecten als boven … Item zullen oec betalen jaerlicx de musichienen vander zelver kerke de welke moeten zyn tot zesse personen in ghetale of meer of waeren gheene musichiene inde vors.[vorscreven] kerke dan zo zalt bewaren de cantre aldaer met zynen kindren ende zullen jaerlicx wy ende onse voornoemde naercommers gheven vor de vornoemde messe te zynghene in discante zeventien grooten Item den orghelare oec jaerlicx van te spelene up de groote orghele ter vornoemder messe drie grooten ende den blazeren eenen grooten comt tsamen viere grooten.

Excerpt from Bruges, Rijksarchief, Inv. No. 88 (Archief Sint-Jacobskerk Brugge), No. 888, fols. 27r-28r (drawn from a transcription kindly provided by Véronique Roelvink)

Back to the Foundation Document